Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Surdopedické třídy

Třídní učitelé:

1. třída:
Mgr. Jarmila Vrchovská
2. třída:
Mgr. Hana Lűmelová
3. třída:
Mgr. Petra Ešlerová
4. třída:
Mgr. David Škařupa
5. třída:
Mgr. Kateřina Adámková
6. třída:
Mgr. Petra Čampová
7. třída:
Mgr. Mojmír Vraj
8. třída:
Mgr. Marie Přecechtělová
9. třída:
Mgr. Martin Kloboučník
10. třída:
Mgr. Šárka Tovaryšová

 

 

 

 

 

 Ostatní učitelé:

 
Mgr. Sylva Tomšejová
 
Mgr. Zita Sýkorová
 
Mgr. Nikola Lesná
 
Mgr. Alice Králíčková
 
Mgr. Patricie Hruboňová
 
Mgr. Karel Kopřiva
 
 
 
 
 
 
 

Asistenti pedagoga:

 

 

Bc. Marcela Volková

 

Petra Palátová

 

Pavla Palátová

 

Lucie Štveráková

 

Martina Stolařová

 

 

 

Základní škola poskytuje komplexní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti výchovy a vzdělání. Povinná školní docházka je desetiletá. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Otevřeme se světu", aktualizovaná verze od 1.9.2017

Cíle ZŠ.

Cílem základní školy je pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami překonat komunikační překážky, vzdělávat je podle jejich schopností a nadání. Cílem školy je všestranně rozvíjet osobnost žáka a připravit jej na studium na středních odborných školách nebo učňovských školách.

Poradenství, sociální péče a zdravotní péče.

Ve škole pracuje výchovný poradce, školní psycholog, školní speciální pedagog a sociální pracovnice. Úzce spolupracují s učiteli, vychovateli i rodiči. V oblasti sociální škola spolupracuje s dětským domovem a referáty sociální péče a také s organizacemi, které sdružují občany se sluchovou vadou, jako je Česká unie neslyšících, Svaz neslyšících a nedoslýchavých. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči a pravidelně pro ně organizuje Dny otevřených dveří. Rodiče mají možnost sledovat své dítě během celého vzdělávacího procesu a konzultovat své dotazy a požadavky s učiteli a vychovateli. 

Další aktivity školy.

Škola každoročně organizuje pro děti ozdravné a poznávací pobyty u moře, lyžařské kurzy, vědomostní soutěže, sportovní soutěže v rámci kraje i ČR, divadelní představení, besedy a exkurze.

Pedagogičtí pracovníci.

Komplexní péči v oblasti výchovy a vzdělávání zajišťují aprobovaní učitelé a vychovatelé se surdopedickým a logopedickým vzděláním. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s PdF UP Olomouc, PdF MU Brno a Ostravskou univerzitou. Vedou řízené praxe studentů vysokých a středních škol. Podnikli celou řadu zahraničních cest do speciálních škol v Dánsku, Německu, Rakousku, Holandsku, Slovinsku, Estonsku, Řecku, Belgii, Francii, na Kypru . Do Základní školy pro sluchově postižené jsou vřazeni žáci na základě doporučení SPC.

Top