Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Logopedické třídy

Třídní učitelé:

1. A logopedická:
Mgr. Alexandra Bahnerová
1. B logopedická:
Mgr. Alexandra Lhotáková
2. A logopedická:
Mgr. Jaroslava Jiříčková
2. B logopedická:
Mgr. Alena Balážová
3. logopedická:
Mgr. Marcela Krajčová
4. logopedická:
Mgr. Karolína Surovcová
5. logopedická:
Mgr. Eva Hyjánková
6. logopedická:
Mgr. Andrea Kývalová
7. logopedická:
Mgr. Eva Solařová

 

 

 

 

 

 

Základní škola poskytuje komplexní péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami v oblasti výchovy a vzdělání. Povinná školní docházka je pro žáky s vadami řeči devítiletá. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání "Otevřeme se světu", aktualizovaná verze od 1.9.2017

Logopedické třídy jsou určeny pro žáky slyšící, u kterých není ukončena náprava řeči před nástupem do základní školy. Jedná se nejčastěji o špatnou výslovnost hlásek, koktavost, breptavost, nebo opožděný vývoj řeči. Děti s přetrvávající řečovou vadou se zde mohou vzdělávat podle osnov základní školy a zároveň odstraňovat své řečové problémy. Odborná logopedická péče prolíná celým vyučovacím procesem. Žákům v logopedických třídách nabízíme : 

- intenzivní logopedickou péči 
- individuální přístup v malém kolektivu 
- v rámci hudební výchovy - hru na flétnu 
- školní družinu a školní klub

Cíle ZŠ.

Cílem základní školy je pomoci dětem se speciálními vzdělávacími potřebami překonat komunikační překážky, vzdělávat je podle jejich schopností a nadání. Cílem školy je všestranně rozvíjet osobnost žáka a připravit jej na studium na středních odborných školách nebo učňovských školách.

Poradenství, sociální péče a zdravotní péče.

Ve škole pracuje výchovný poradce, psycholog, školní speciální pedagog a sociální pracovnice. Úzce spolupracují s učiteli, vychovateli i rodiči. V oblasti sociální škola spolupracuje s dětským domovem a referáty sociální péče. Škola intenzivně spolupracuje s rodiči a pravidelně pro ně organizuje Dny otevřených dveří. Rodiče mají možnost sledovat své dítě během celého vzdělávacího procesu a konzultovat své dotazy a požadavky s učiteli a vychovateli. 

Další aktivity školy.

Škola každoročně organizuje pro děti ozdravné a poznávací pobyty u moře, lyžařské kurzy, vědomostní soutěže, sportovní soutěže v rámci kraje i ČR, divadelní představení, besedy a exkurze.

Pedagogičtí pracovníci.

Komplexní péči v oblasti výchovy a vzdělávání zajišťují aprobovaní učitelé a vychovatelé se surdopedickým a logopedickým vzděláním. Pedagogičtí pracovníci spolupracují s PdF UP Olomouc, PdF MU Brno a Ostravskou univerzitou. Vedou řízené praxe studentů vysokých a středních škol. Podnikli celou řadu zahraničních cest do speciálních škol v Dánsku, Německu, Rakousku, Holandsku, Slovinsku, Estonsku, Řecku, Belgii, Francii, na Kypru . Do Základní školy pro sluchově postižené jsou vřazeni žáci na základě doporučení SPC.

Top