Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Kriteria pro přijetí

Ředitel Mateřské školy, základní školy a střední školy pro sluchově postižené, Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 (dále jen základní škola) stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst.2 písm.e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v základní škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí v době termínu vyhlášeného zápisu přesáhne stanovený počet povolených, volných míst ve specializovaných (logopedických, surdopedických ) třídách základní školy.

Pro přijetí k základnímu vzdělávání musí předložit zákonný zástupce dítěte: 

  • rodný list dítěte
  • svůj občanský průkaz
  • doporučení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny), jehož obsahem je doporučení dítěte ke vzdělávání v naší základní škole (zajistí zákonný zástupce dítěte) 

Kritéria pro přijetí dětí do ZŠ 

I.

Základní vzdělávání se poskytuje dětem ve věku zpravidla od 6 let až do ukončení povinné školní docházky.

II.

Při přijímání dětí do základní školy se vychází z těchto všeobecných kritérií: 

1.      Diagnóza dítěte (sluchové postižení a závažné vady řeči)

2.      Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, stupeň podpůrných opatření 3 – 5.

 

O přijetí dítěte do ZŠ rozhoduje ředitel školy. 

Dle §16, odst.9 ŠZ je škola zřízena pro žáky se sluchovým postižením a závažnými vadami řeči a v případě volné kapacity může ředitel přijmout i dítě s jiným zdravotním postižením na základě rozhodnutí dle doporučení školského poradenského zařízení. Maximální počet těchto dětí nesmí přesáhnout 25%.

Vyhodnocení podaných žádostí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání do ZŠ pro sluchově postižené Valašské Meziříčí, Vsetínská 454 bude prováděno bodovým systémem. Přednostně bude přijato dítě s vyšším celkovým hodnocením.

V případě rovnosti bodů bude při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhodnuto losováním. Losování provede člen školské rady za přítomnosti vedení MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené, Vsetínská 454, Valašské Meziříčí. . Zákonní zástupci dětí jsou vždy vyrozuměni o dni a hodině konání losování a jsou k němu přizváni. Účast zákonných zástupců však není nutná. Pokud se k losování nedostaví, koná se i bez jejich přítomnosti.

Ve Valašském Meziříčí dne 12.12.2017

Mgr. Antonín Liebel, ředitel školy

Top