Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Tlumočnické centrum

Neslyšící mají nejen vlastní jazyk, ale i vlastní kulturu. Od září 2013 začalo pracovat na naší škole nové tlumočnické a informační centrum.

Náplní jeho činnosti je jednak poskytovat tlumočnické služby v rámci naší školy, ale i napomáhat vzájemnému chápání, sbližování a toleranci dvou odlišných kultur světa neslyšících a světa slyšících. Služby zajišťují tlumočníci ZJ a neslyšící organizační pracovník. Mohou jej využít všichni zaměstnanci školy, studenti, žáci i jejich rodiče.

Naše činnost:

 • kurzy českého znakového jazyka pro zaměstnance i studenty školy
 • vyprávění pohádek pro děti v MŠ ve znakovém jazyce
 • čtení pohádek a jejich překlad do ZJ pro žáky I.stupně
 • cyklus storytelling ( příběhy ve ZJ ) pro žáky II.stupně
 • spolupráce při prezentaci školy a při organizaci různých akcí v rámci školy i mimo ni
 • spolupráce při tvorbě a aktualizaci odborných výukových slovníků ZJ
 • tlumočnické služby:
  • ve vyučovacích hodinách na přednáškách, exkurzích a akcích školy
  • tlumočení konzultací mezi vyučujícími a studenty
  • zprostředkování komunikace mezi pedagogy a studenty i mezi studenty navzájem
  • překlady textů z ČJ do ČZ

Kontakty:

Nová budova - kabinet č. 1.24 (přízemí)
tel. 576 809 872 
interní klapka: 74

Bušová Irena 
tel. 777 693 057 
ircabuso@seznam.cz (pouze sms)

Fidrichová Lenka 
tel. 774 636 341 
fidrichova.l@centrum.cz

Miroslav Scherkl 
scher.mir@gmail.com

 

Etický kodex  České komory tlumočníků znakového jazyka

1.   Tlumočník je osoba, která v rámci své profese převádí smysl sdělení z výchozího jazyka do jazyka cílového. Je prostředníkem mezi dvěma osobami, které by se bez něj nedorozuměly. Tlumočník se nesnaží být aktivním účastníkem komunikace.

2.   Tlumočník přijímá zásadně jen takové závazky, které odpovídají jeho schopnostem a kvalifikaci. Tlumočník je povinen se na tlumočení řádně a včas připravit. Nese plnou zodpovědnost za kvalitu své práce.

3.  Tlumočník přizpůsobuje své chování a oděv situaci, v jejímž rámci tlumočí.

4.  Tlumočník je vázán mlčenlivostí, která se týká všeho, co se dozví během tlumočení a přípravy na ně, včetně identity svých klientů.

5.  Tlumočník nezaujímá k tlumočené situaci ani ke klientům osobní postoje a nehodnotí je.

6.  Tlumočník neodmítne klienta pro jeho národnost, rasu, pohlaví, věk, náboženské vyznání, politickou příslušnost, sociální postavení, sexuální orientaci, rozumovou úroveň,  pověst a smýšlení.

7.  Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese z důvodu pro něj nevhodných pracovních podmínek nebo v případě, že by nedokázal být neutrální vůči tlumočenému sdělení, a mohl tak poškodit některou ze zúčastněných osob včetně sebe.

8.  Tlumočník má právo odmítnout výkon své profese v případech, že má podezření na aktivity, které jsou v konfliktu se zákonem nebo porušují lidská práva.

9.  Tlumočník sleduje vývoj své profese, vzdělává se a soustavně zvyšuje svou profesionální úroveň.

10.  Tlumočník spolupracuje s ostatními kolegy při prosazování a obhajobě společných profesních zájmů.

11.  Tlumočník dbá na to, aby nepoškodil svým jednáním dobré jméno svého kolegy, Komory nebo tlumočnické profese.

12.  Tlumočník zná Etický kodex Komory a dodržuje ho. Porušení pravidel Etického kodexu může vést až k vyloučení tlumočníka z Komory, a to na základě rozhodnutí Komise pro Etický kodex.

 

Převzato z (obsahuje video v ČZJ): http://www.cktzj.com/eticky-kodex

 

Co je důležité

Tlumočníci naší školy respektují a dodržují pravidla Etického kodexu, který je uveden výše. Pro efektivní spolupráci je nutné dodržovat i tato interní pravidla:

1.  Každý neslyšící (uživatel českého znakového jazyka) má právo na tlumočení při vzdělávání i akcích s ním souvisejících. To platí i v případě, že je jediný, kdo tlumočení potřebuje.

2.  Je nutné domluvit se na tlumočení předem, a to buď osobně, telefonicky popř. na e-mailové adrese (viz Kontakty).

3.  V případě souběžnosti dvou požadavků tlumočník (po dohodě s vedením školy) vyhodnotí jejich důležitost.

4.  Za včasné objednání tlumočníka a poskytnutí potřebných příprav je zodpovědný vyučující nebo organizátor akce.

5.  Práce tlumočníka spočívá v přímém tlumočení, ale i v přípravě na něj, studiu materiálů, znakové zásoby atd. (přímá a nepřímá tlumočnická činnost).

6.  Materiály k přípravě musí být tlumočníkovi poskytnuty předem, a to:

 • běžná výuka - 3 až 1 den předem
 • odborné exkurze, přednášky, besedy a celodenní akce školy - aspoň  5 dnů předem
 • konference, vícedenní akce školy, ples školy apod.  -   aspoň 14 dnů předem
 • individuální dohoda je možná

7.  Neposkytnutí těchto materiálů může být oprávněným důvodem odmítnutí tlumočení. Zodpovědnost za tuto situaci má osoba, která si tlumočení objednala (zaměstnanec školy, žák, rodič, přednášející atd.).

8.  Tlumočník má právo na přestávku. V případě potřeby si ji sám vyžádá i v průběhu tlumočení.

9.  Tlumočník pouze převádí sdělení z jednoho jazyka do druhého:

 • tlumočník přichází i odchází zároveň s učitelem (je pouze „ušima neslyšících“ a „rukama slyšících“)
 • tlumočník není asistent ani učitel (nutnost rozlišit obě role)
 • tlumočník nesleduje (nehodnotí) chování žáků, nenapomíná je (nedává na ně pozor)
 • při tlumočení neoslovujte přímo tlumočníka, neptejte se ho, nepovídejte si s ním atd.

10. Tlumočník svým působením ve škole vede ke správnému chápání tlumočnické profese a užívání tlumočnických služeb správným způsobem.

Top