Základní škola pro sluchově postižené
ve Valašském Meziříčí
Školní psycholog

Psycholog: Mgr. Tereza Schallnerová

Pro žáky surdopedických tříd MŠ, ZŠ, SŠ i ambulantní klienty SPC pro sluchově postižené, jejich rodiče, zaměstnance školy.

Kontakt: Historická budova, 1. patro, místnost č. 39

Telefon: 576 809 837 

E-mail: eustres(zavináč)seznam(tečka)cz

Pracovní doba:
Po: 12:00 - 14:00
Út: 8:00 - 14:00
St: 8:00 - 14:00

V případě potřeby změna vyhrazena. Schůzku lze po domluvě sjednat i mimo vyhrazené hodiny. Doporučujeme objednat se předem (osobně, telefonicky, e-mailem).

Náplň:
Individuální vyšetření rozumových schopností, případně osobnosti

 • zjišťování úrovně nadání dětí, podpora jejich optimálního vývoje, vytváření doporučení pro učitele i rodiče, jak nejlépe s dítětem pracovat a jak ho hodnotit
 • vyšetření školní zralosti, doporučení k odkladu školní docházky
 • zjišťování studijních předpokladů a profesní orientace vycházejících žáků
 • vyšetření v případě vzdělávacích potíží, při podezření na poruchu učení nebo u nadaných dětí
 • spolupráce s pracovníky poradenských zařízení při integraci žáků a při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • zařazování žáků do různých typů škol, přeřazování mezi třídami

Poradenská činnost: osobní či výchovné problémy 
(vztahy, učení, stres, tréma, konflikty, krize, sebevědomí, sebepoznání apod.)

 • konzultace, diagnostika, nápravná cvičení, krizová intervence
 • sledování problémových dětí, adaptace nových žáků, podchycení možných problémů
 • podpora a pomoc při řešení aktuálních potíží žáků
 • poskytování odborných informací, zprostředkování kontaktů na další odborníky

Skupinová práce s žáky

 • vytváření a realizace preventivních programů za účelem předcházení sociálně patologickým jevům (drogové závislosti, agresivita, šikana apod.)
 • sociálně – psychologické hry a techniky zaměřené na rozvoj osobnosti, vzájemné vztahy
 • práce s třídním kolektivem
 • účast na pobytových akcích žáků
 • náslechy ve třídách či výchovných skupinách, pozorování určitého problému nebo běžné činnosti
 • aktivní spoluúčast na hodinách občanské nauky a dalších příbuzných předmětů
 • besedy, přednášky
Možnost komunikace i ve znakovém jazyce.
 

Psycholog: Mgr. Kristína Papajová 
Pro žáky navštěvující logopedické třídy základní školy, děti zařazené do logopedických tříd mateřské školy, rodiče těchto dětí a žáků, zaměstnance školy.
 
Kontakt: Historická budova, 1. patro, místnost č. 42

Telefon: 576 809 848

E-mail: psycholog (tečka) spc(zavináč)gmail(tečka)com 

Pracovní doba:
Po: 7:30 – 16:30

V případě potřeby změna času vyhrazena. Schůzku lze po domluvě sjednat i mimo vyhrazené hodiny. Doporučujeme objednat se předem (osobně, telefonicky, e-mailem) a to nejlépe v době konzultačních hodin.

Náplň:
Diagnostika a depistáž

 • podpora optimálního vývoje dětí a žáků, vytváření doporučení pro učitele i rodiče, jak nejlépe s dítětem pracovat a jak ho hodnotit
 • depistáž specifických poruch učení
 • depistáž a diagnostika dětí nadaných
 • diagnostika při výchovných a vzdělávacích problémech žáků
 • zjišťování sociálního klimatu ve třídě
 • spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • konzultace při přeřazování žáků mezi třídami
 • vedení podpůrných programů pro žáky školy (EEG biofeedback, relaxační techniky, nácvik komunikačních dovedností)
 • screening, ankety, dotazníky ve škole

Poradenská, konzultační a intervenční práce: 
(vztahy, učení, stres, tréma, konflikty, krize, sebevědomí, sebepoznání apod.)

 • individuální případová práce se žáky v osobních problémech, zejména konzultace a vedení
 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce
 • prevence školního neúspěchu žáků, zejména náprava a vedení
 • kariérové poradenství u žáků
 • techniky a hygiena učení pro žáky
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání
 • konzultace se zákonnými zástupci při vzdělávacích a výchovných problémech dětí
 • podpora tolerantního a multikulturního prostředí ve škole a školském zařízení
 • podpora pro dlouhodobě selhávající žáky ve vzdělávání
 • sledování problémových dětí, adaptace nových žáků, podchycení možných problémů
 • podpora a pomoc při řešení aktuálních potíží dětí, žáků i zaměstnanců školy
 • poskytování odborných informací, zprostředkování kontaktů na další odborníky

Metodická práce a vzdělávací činnost 

 • pomoc při vyhledávání odborné péče, komunikaci s dalšími školskými zařízeními (SPC, PPP)
 • spolupráce s pracovníky poradenských zařízení při integraci, tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
 • participace na přípravě programu zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání
 • metodická pomoc třídním učitelům
 • pracovní semináře pro pedagogické pracovníky, konzultace a metodické vedení
 • účast na pracovních poradách školy
 • koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole, zejména výchovného poradce, školního metodika prevence a třídních učitelů
 • koordinace poradenských služeb mimo školu a spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými a dalšími zařízeními
 • besedy a osvěta zákonným zástupcům
 • prezentační a informační činnost

Skupinová práce s žáky 

 • mapování klimatu tříd, vytváření programů a aktivit podporujících pozitivní klima třídy
 • sociálně – psychologické hry a techniky zaměřené na rozvoj osobnosti, vzájemné vztahy
 • náslechy ve třídách či výchovných skupinách, pozorování určitého problému nebo běžné činnosti
 • besedy, přednášky

Školní psycholog se řídí etickým kodexem, jehož hlavním bodem je zachovávání důvěrnosti, zákaz vynášení jakýchkoliv informací o klientech.

Top